Jennifer and Rahul's Indo-Canadian Wedding at the St.Andrews, Chennai

Venues : Amethyst ( Mehendi), St. Andrews ( Wedding), The Leela Palace, Chennai ( Reception)

Team : Varun Suresh, Gayatri Nair, Anushree Gavas